Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Wołomin

Jeśli ubiegasz się o dotację z urzędu pracy Wołomin, zobacz, jak wygląda wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Wołomin. Ta praktyczna instrukcja pozwoli Ci uniknąć błędów, które mogą skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy Wołomin?

Najbliższy nabór wniosków o dotację z PUP Wołomin przeznaczony jest dla osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie. Spełniających jedno z poniższych kryteriów:

Kiedy złożyć wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Wołomin?

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Wołomin

Wypełniony wniosek o dotację z urzędu pracy Wołomin musisz złożyć w określonym terminie. Zazwyczaj wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków.

Na co można przeznaczyć dotację z PUP Wołomin?

Dofinansowanie z PUP Wołomin możesz wydatkować m.in. na:

Miej na względzie, że maksymalny pułap dofinansowania z urzędu pracy Wołomin wynosi 31 tys. złotych.

Czego nie możesz kupić z dotacji PUP Wołomin?

Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Wołomin nie może uwzględniać m.in. zakupu kasy fiskalnej, środka transportu, zakupu akcji i obligacji, pokrycia kosztów przesyłki zakupionych rzeczy, zakupu automatów do gier, zakupu tytoniu i alkoholu, kosztów reklamy.

O jaką kwotę możesz maksymalnie ubiegać się z dotacji PUP Wołomin?

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w tej chwili 31 tys. zł. Jeśli w wypełnionym wniosku o dotację z urzędu pracy Wołomin, wpiszesz wyższą. To wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Wołomin

Zatem tak kalkuluj swoje wydatki, aby nie przekroczyć maksymalna pułapu dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Wołomin.

Pamiętaj również, że urząd pracy może przyznać Ci mniejszą kwotę niż ta, o którą wnioskujesz. Wszystko zależy od tego, ile punktów uzyska Twój wypełniony wniosek o dotację z PUP Wołomin. Sprawdź, jak możesz zwiększyć szansę na uzyskanie dofinansowania na start.

Jakie załączniki dołączyć do wypełnionego wniosku o dotację z urzędu pracy Wołomin?

Zwróć uwagę na to, czy do wypełnionego wniosku o dotację z PUP Wołomin dołączyłeś wszystkie załączniki. Brak jakiegokolwiek z nich będzie oznaczał konieczność uzupełnienia wniosku.

Listę załączników znajdziesz we wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy Wołomin. Miej na względzie, aby każdy załącznik w formie kserokopii potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Do wniosku dołącz następujące załączniki:

1. Kalkulacja kosztów związana z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania (należy wskazać wszystkie koszty zał. Nr 1);

2. Specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów  związanych
z podjęciem działalności gospodarczej (zał. Nr 2);

3. Biznes Plan zawierający:

– charakterystykę przedsiębiorstwa;

– misję i cele przedsięwzięcia;

– analizę SWOT;

– charakterystykę oferowanych usług;

– opis organizacji i zarządzania;

– analizę rynku;

– strategię marketingową;

– analizę finansową przychodów i kosztów działalności z uwzględnieniem 2 najbliższych lat;

– przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej;

– harmonogram działań.

4.  Kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do lokalu.

5.  Dokumenty   potwierdzające   zabezpieczenie.

6.  Zaświadczenie o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym i ZUS – dotyczy osób uprzednio prowadzących działalność gospodarczą.

7.  Kserokopie  dokumentów  dotyczące  podejmowanej  działalności  gospodarczej  (pkt. 7 Wniosku).

8.  Oświadczenie bezrobotnego  (zał. Nr 3).

9.  Dane bezrobotnego  (zał.  Nr 4).

10. Oświadczenie poręczyciela  (zał. Nr 5).

11. Upoważnienie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (zał. Nr 6)

12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. Nr 7).

Jak wypełnić wniosek o dotację z PUP Wołomin?

We wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności z PUP Wołomin jesteś proszony o wskazanie rodzaju prowadzonej działalności, środków własnych (finansowych i rzeczowych), lokalizacji działalności i ukończonych szkoleń.

Możesz również podać informacje o nawiązanej współpracy z przyszłymi klientami lub dostawcami. To zawsze przemawia na Twoją korzyść.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Wołomin

Natomiast do wniosku o dofinansowanie na start z PUP Wołomin dołączasz biznes plan, który jest właściwym opisem Twojej działalności.

Zacznij od wskazania misji swojego przedsiębiorstwa i celów, które chcesz osiągnąć. Możesz je podzielić na krótkoterminowe (najbliższe tygodnie), średnioterminowe (w perspektywie do 6 miesięcy prowadzenia działalności) i długoterminowe (powyżej roku od założenia firmy).

Dokładnie scharakteryzuj swoją przyszłą działalność. Napisz, czym chcesz się zajmować. Wskaż, dlaczego chciałbyś założyć taki biznes oraz podaj źródło pomysłu i innowacyjność (jeśli występuje).

Wskaż, w jaki sposób będziesz zarządzał swoją firmą. Czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza bez pracowników. Czy jednak planujesz kogoś zatrudnić. Jeśli tak, to mile widziane jest opisanie rodzaju umowy, na jaką zatrudnisz pracownika, wskazanie zakresu kompetencji i kwalifikacji, które musi mieć, a także zakresu obowiązków, które będzie wykonywał. Pamiętaj również o podaniu wynagrodzenia, które później musisz ująć w części finansowej biznesplanu.

Następnie przejdź do charakterystyki potencjalnych klientów (określ płeć, wiek, zarobki, problemy, potrzeby grupy docelowej). Opisz lokal, gdzie działalność będzie prowadzona ze wskazaniem plusów i minusów takiej lokalizacji oraz opisz działania reklamowe. Ważna jest wnikliwa charakterystyka w tych punktach i podanie możliwie szczegółowych informacji.

W kolejnym kroku scharakteryzuj rynek posiłkując się danymi statystycznymi oraz opisz swoją konkurencję ze wskazaniem własnych przewag. Wymień 3-5 konkurentów i opisz ich dokładnie. Możesz to zrobić w odniesieniu do prowadzonych przez nich działań reklamowych, zakresu cen, jakości pracy czy obsługi klientów.

Wskaż również, jak konkurencja zareaguje na Twoje pojawienie się na rynku i jak Ty odpowiesz na działania konkurencyjnych podmiotów.

Przygotuj analizę SWOT oraz część finansową, ponieważ to istotna część wniosku. Dlatego musi być oparta na realnych danych i wiarygodna. Jeśli będzie inaczej, narażasz się na mniejszą liczbę punktów.

W biznesplanie scharakteryzuj również harmonogram działań. Opisz, jakie kroki będziesz realizował w poszczególnych miesiącach. Brak tego elementu może wpłynąć na niską ocenę wniosku, a nawet jego odrzucenie na etapie oceny merytorycznej.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP Wołomin

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy Wołomin, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP Wołomin.

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl.

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share