Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024

4.7/5 - (7 votes)

Ubiegasz się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024? Zobacz, co zrobić, aby poprawnie wypełnić wniosek i otrzymać dotację z urzędu pracy.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024?

O dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024, mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w warszawskim urzędzie pracy.

dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024

Ważne jest to, że nie ma konieczności figurowania w rejestrze bezrobotnych określony czas. Możesz zarejestrować się w pośredniaku, a już następnego dnia złożyć wniosek, o ile prowadzony jest nabór.

Do tego musisz spełniać określone warunki opisane w regulaminie:

To najważniejsze warunki, pozostałe znajdziesz we wspomnianym już regulaminie. Pamiętaj, że musisz spełniać wszystkie warunki. Jeśli nie spełnisz choćby jednego, nie możesz składać wniosku o dofinansowanie.

Ile wynosi dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024?

Maksymalny poziom dotacji z urzędu pracy wynosi 30 tys. zł i o taką kwotę możesz wnioskować w warszawskim urzędzie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024?

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024 można przeznaczyć na zakup:

Zwróć uwagę, że na określone kategorie wydatków musisz przeznaczyć określony procent dofinansowania. Na zakup środków trwałych i oprogramowania musisz wydać ponad 50% dotacji, na materiały i towar do 50% kwoty, na reklamę 30%, na adaptację lokalu do 20%, a na pomoc prawną 10% dotacji z urzędu pracy Warszawa.

Ponadto sprawdź, na co nie możesz przeznaczyć dotacji z UP Warszawa. Środków nie możesz wydać na zakup pojazdu, kasy fiskalnej, koszty przesyłki zakupionych rzeczy, opłaty związane z rejestracją działalności i konsultacjami w tym zakresie, szkolenia.

Jakie działalności są wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024?

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024 nie może być przeznaczone na działalność sezonową, handle obwoźny, akwizycję, handel prowadzony na rynkach czy targowiskach.

dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024

Dodatkowo nie otrzymasz dotacji z PUP, jeśli planujesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób lub przewozu osób taksówkami, a także działalność wytwórczą w rolnictwie.

Z dotacji wykluczona jest również firma prowadzona poza Warszawą lub posiadająca siedzibę poza stolicą. Pozostałe wykluczenia sprawdzisz w zasadach, do których zdecydowanie w pierwszej kolejności powinieneś zajrzeć.

Jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024?

Wniosek o dotację z UP Warszawa jest jednym z najobszerniejszych i najbardziej skomplikowanych. Dlatego warto dokładnie się zapoznać z jego treścią i dobrze przygotować do jego wypełnienia.

Doświadczenie i kwalifikacje

To istotny punkt, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024. Opisz swoje doświadczenia zawodowe, wskaż kolejne firmy i zajmowane stanowiska. Warto podkreślić swoje obowiązki na poszczególnych stanowiskach oraz wskazać sukcesy w pracy (np. zwiększenie sprzedaży o 10%, spadek reklamacji o 15% etc.).

Następnie opisz swoje kwalifikacje uzyskane z tytułu ukończonych szkoleń, jak również te miękkie (np. sprzedaż, negocjacje, budowanie relacji etc.).

Cel i opis działalności

Zacznij od wskazania, jaki jest cel, który chcesz zrealizować (np. założenie firmy świadczącej usługi kosmetyczne). Dobrze jest wskazać także cele krótko (np. zarejestrowanie działalności, wydatkowanie dotacji), średnio (m.in. pozyskanie 10 stałych klientów) i długoterminowe (np. wprowadzenie nowych usług, zatrudnienie pracowników).

Następnie dokładnie opisz swoją działalność. Napisz, czym się będziesz zajmował, jakie produkty lub usługi sprzedawał. Wskaż, jak będzie wyglądał proces świadczenia usługi/sprzedaży produktów. Wspomnij o tym, czy zamierzasz prowadzić działalność poboczną czy nie i jakie masz plany rozwoju swojej działalności.

Opisz swoją motywację do założenia firmy i wskaż czynniki, które zdecydowały o tym, że chcesz ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024 (np. chęć powrotu na rynek pracy, problemy ze znalezieniem pracy etatowej).

dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024

Następnie uzasadnij, skąd taki pomysł na biznes i dlaczego uważasz, że masz szansę na sukces. Tu ważne jest podkreślenie danych rynkowych, które pokazują, że jest to rynek rozwijający się. W tym celu skorzystaj z danych GUS, CEIDG, raportów branżowych i artykułów branżowych.

W kolejnym kroku scharakteryzuj swoją konkurencję. Wybierz 3 podobne firmy z najbliższej okolicy i opisz ich działalność pod kątem reklamy, jakości usług, cen, obsługi klientów, zakresu działalności. Następnie wskaż ich mocne i słabe strony oraz wskaż własne przewagi.

Klient działalności

Dokładnie scharakteryzuj swojego klienta. Opisz, kim jest Twój idealny klient (wiek, płeć, status społeczny, status majątkowy, lokalizacja). Zdefiniuj, jakie ma problemy, co jest dla niego ważne przy wyborze danej usługi/produkty. Wskaż, jakie oczekiwania ma Twoja grupa docelowa i dlaczego będzie korzystała z Twojej oferty.

Napisz, w jaki sposób będziesz się reklamował (np. social media, strona www, osobiste spotkania, ulotki) i jak zbudujesz trwałe relacje z klientami (np. szybki i łatwy kontakt, zniżki i karty lojalnościowe). Uzasadnij także, skąd będzie wynikał popyt na Twoje usługi/produkty.

Lokalizacja firmy

Wniosek o dofinansowanie z UP Warszawa, wymaga opisania lokalu. Przede wszystkim musisz wskazać miejsce zarejestrowania i prowadzenia swojej przyszłej firmy. Następnie wskazujesz, na jakiej podstawie będziesz dysponował danym lokalem i potwierdzić czy lokal spełnia wymagania do prowadzenia konkretnego rodzaju biznesu.

Następnie przechodzisz do charakterystyki lokalu (metraż, stan, lokalizacja) oraz opisujesz wpływ lokalizacji na możliwość pozyskiwania klientów oraz wskazujesz plusy i minusy prowadzenia firmy w podanej lokalizacji.

Sposób zarządzania firmą

W kolejnych punktach opisujesz, w jaki sposób będziesz zarządzał działalnością oraz wskazujesz ewentualne zatrudnienie. Jeśli zamierzasz posiadać pracowników, to jesteś proszony o podanie liczby osób, rodzaju umowy, wysokości wynagrodzenia oraz wskazać, jakie zadania będą realizowały zatrudnione osoby.

Następnie wskazujesz swoich dostawców oraz uzasadniasz konieczność współpracy z firmami zewnętrznymi. Np. w przypadku działalności produkcyjnej będziesz potrzebował dostawców surowców. Możesz też wspomnieć, że zamierzasz współpracować z biurem rachunkowym, żeby uniknąć ewentualnych błędów przy samodzielnym prowadzeniu księgowości.

Jak wypełnić załączniki do wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024?

Do wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024, musisz wypełnić określone załączniki. Zwróć uwagę, że ich brak lub błędne uzupełnienie mogą skutkować koniecznością naniesienia poprawek.

Załącznik nr 1 – podjęte działania przygotowawcze

W tym załączniku opisujesz wszelkie działania reklamowe i organizacyjne, które podjąłeś do momentu złożenia wniosku o dotację z UP Warszawa. Może być to np. ukończenie szkoleń branżowych, pozyskanie lokalu, przygotowanie oferty czy pozyskanie pierwszych klientów.

Ważne jest wskazanie terminów realizacji poszczególnych działań oraz kwot, jakie przeznaczyłeś na ich realizacji. Następnie w drugiej części załącznika opisujesz działania, które podejmiesz po uzyskaniu dofinansowania z PUP.

Załącznik nr 2 – analiza SWOT

Opracowujesz analizę SWOT. Pamiętaj o tym, aby nie mylić mocnych stron z szansami oraz słabych z zagrożeniami. Mocne i słabe strony są wewnętrzne, czyli zależne od Ciebie. Z kolei szanse i zagrożenia to wszystkie zewnętrzne czynniki.

Mocnymi stronami mogą być np. doświadczenie w branży, pozyskani klienci, kapitał na start. Słabe strony to np. brak pracowników, wysokie koszty reklamy na początku działalności. Natomiast szanse to korzystne uwarunkowania rynkowe, możliwość pozyskania dotacji. Zagrożenia to rosnąca konkurencja, załamanie rynku czy możliwość opóźnień w płatnościach.

Załącznik nr 3 – analiza finansowa

Tutaj musisz podać formę opodatkowania, na którą się decydujesz oraz wskazać przewidywane przychody i koszty. Podajesz również wydatki i przychody swojego gospodarstwa domowego. Pamiętaj, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym.

Uzupełnienie tabeli jest o tyle proste, że wystarczy powpisywać określone kwoty, a arkusz sam wszystko przeliczy dzięki automatycznym formułom. To duże ułatwienie. Pamiętaj również o wyjaśnieniu, z czego wynika przewidywana kalkulacja.

Załącznik nr 4 – lista zakupów

W tym załączniku do wniosku o dofinansowanie z UP Warszawa. Wpisujesz pozycje, które zamierzasz zakupić. Arkusz też automatycznie przelicza kwoty.

Nie zapomnij o szczegółowym uzasadnieniu poszczególnych pozycji. Zrób to dokładnie tak, aby osoba oceniająca nie mogła podważyć Twojego uzasadnienia. Ważne jest to, abyś dokładnie podał, dlaczego decydujesz się na taki zakup i w jaki sposób wykorzystasz go we własnej firmie. Dodatkowo pamiętaj o wspomnianych wcześniej progach procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków.

Do wniosku dołącz też pozostałe załączniki. Są to m.in. CV, ksero dyplomu studiów lub świadectwa szkolnego, kserokopie certyfikatów ukończonych szkoleń, xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, formularz o pomocy de minimis.

Warto też dołączyć referencje z poprzednich miejsc pracy, a także listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami lub dostawcami. To zawsze zwiększa szansę na uzyskanie dotacji z urzędu pracy.

Jeśli w działalności zamierzasz wykorzystywać samochód, to dołącz xero dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego prawdo do korzystania z pojazdu, jeżeli nie jesteś jego właścicielem.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024 – podsumowanie

Aby uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Warszawa 2024. Musisz dokładnie opracować wniosek oraz załączniki. Zwróć uwagę, aby szczegółowo opisać swój pomysł na biznes. wskazać dane rynkowe oraz motywację do otworzenia własnej firmy.

Pamiętaj o dobrej liście zakupów z uwzględnieniem progów procentowych oraz uzasadnień do poszczególnych kategorii wydatków.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share